De Algemene voorwaarden van trainings- en adviesbureu ER-NA zijn tevens van toepassing op de Handelsnaam 'De FamilieAcademie'.

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en uitvoeringen daar waar trainings - en adviesbureau ER-NA (hierna ER-NA) en of een derde, welke werkzaamheden voor ER-NA verricht bij betrokken is. ER-NA kan ook de rol van opdrachtgever vervullen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarde van een opdrachtgever en of een derde wordt door ER-NA uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met ER-NA een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede zijn vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n).
3. Onder "werkzaamheden" worden in deze voorwaarden onder meer verstaan, de met de opdrachtgever overeengekomen door ER-NA uit te voeren activiteiten en vervolgactiviteiten en de vastgestelde trainingen en cursussen, alsmede de adviezen van ER-NA.
4. De inhoud van de werkzaamheden wordt door ER-NA vastgesteld, in overleg met de opdrachtgever.
5. De inhoud van de trainingen en workshops en enig ander schriftelijk en of audiovisueel materiaal welke is vervaardigd door ER-NA blijven na het verrichten van de werkzaamheden eigendom van ER-NA, zonder uitdrukkelijke toestemming van ER-NA kan dat materiaal niet worden verveelvoudigd en of worden gebruikt op straffe van een geldboete.
6. De opdrachtgever is gehouden ER-NA tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
7. ER-NA behoudt zich het recht voor in geval van een overmachtsituatie de aanvangstijd of aanvangsdatum van de werkzaamheden op te schorten en of te wijzigen.
8. ER-NA behoudt zich het recht voor een inschrijving voor een cursus of training zonder opgaaf van reden te weigeren.
9. Indien een van de gestelde bepalingen nietig of vernietigbaar mochten zijn dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing. Een eventuele nietige of vernietigbare bepaling wordt dusdanig aangepast naar een geldige bepaling.
10. Bij het aangaan van een verbintenis in de vorm van een samenwerking met een derde kan desgewenst een VAR verklaring moeten worden overlegd.
11. In de overeenkomst staat geëxpliciteerd welke werkzaamheden er door ER-NA zullen worden verricht en welke door de opdrachtgever en welke door derden die betrokken zijn bij de uitvoering van overeenkomst.

2. Totstandkoming

1. Alle offertes van ER-NA zijn vrijblijvend. Aanvaarding van de offerte bedraagt veertien dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. ER-NA bepaalt de wijze waarop en door wie de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, ook indien stilzwijgend of uitdrukkelijk het de bedoeling is dat de opdracht door een derde zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 wordt uitgesloten.
3. Een overeenkomst met ER-NA komt eerst dan tot stand nadat de opdracht schriftelijk door ER-NA is aanvaard, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is.
4. ER-NA heeft de mogelijkheid zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever om de te verrichten werkzaamheden door derden te laten verrichten.
5. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ER-NA slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
6. Op de door ER-NA en de opdrachtgever aangegane verbintenis rust een inspanningsverbintenis, tenzij bij de totstandkoming van de overeenkomst anders is bepaald.
7. Opdrachtgever vrijwaart ER-NA voor eventuele aanspraken van derden die, in verband met de uitvoering van de opdracht, schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

3. Prijs, tarieven en betaling

1. De betaling van de factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan doch in ieder geval vijf dagen voor aanvang van de te verrichten werkzaamheden op de door ER-NA aangegeven methode.
2. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan per maand een rente van 1% verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van e 30,- per student, cliënt of cursist.
4. ER-NA is bevoegd om, na de opdrachtgever hiervan in kennis te hebben gesteld, de werkzaamheden op te schorten indien door opdrachtgever betalingen niet zijn voldaan, zonder dat ER-NA aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die dientengevolge zou kunnen worden geleden door opdrachtgever.
5. ER-NA is gerechtigd om voor aanvang van de werkzaamheden een aanbetaling te vragen.

4. Wijziging werkzaamheden en annulering

1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden gewijzigd indien partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, de werkwijze en of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden dienen te worden uitgebreid of te worden gewijzigd. Indien de wijzigingen dusdanig omvangrijk zijn zal er door ER-NA een noodzakelijke aanpassing plaatsvinden in het honorarium welke met opdrachtgever zal worden overlegd.
2. Partijen kunnen de overeenkomst tussentijd en voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van de partijen is of beide partijen van mening zijn dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de opdrachtgever en of ER-NA te worden bekend gemaakt.
3.lndien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft ER-NA vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gehanteerde gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
4. ER-NA mag hiervan slechts gebruik maken als, tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
5. ER-NA behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.
6. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert voor, of op de datum/data van uitvoering, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten in percentages van bedrag verschuldigd: bij annulering na het sluiten van de overeenkomst: 25% van het totale bedrag, bij annulering binnen twee weken voor het plaatsvinden van de uitvoering van de opdracht: 50% van het totale bedrag, bij annulering vanaf en binnen één week tot de datum van plaatsvinden van de uitvoering van de opdracht: 100% van het totale bedrag. Indien blijkt dat de schade die ER-NA lijdt tengevolge van de annulering meer bedraagt dan het bedrag behorend bij de onder punt 1 genoemde percentages, is de opdrachtgever de daadwerkelijke schade verschuldigd.
7. De annulering van een overeenkomst in welke vorm dan ook dient door de opdrachtgever per aangetekend schrijven aan ER-NA te geschieden.
8. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven uitgegaan.<

5. Intellectuele eigendom.

1. Alle rechten op modellen, trainingsformats en instrumenten verstrekt door ER-NA die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van ER-NA. Openbaarmaking, verveelvoudiging, of het ter kennis stellen aan derden, kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van ER-NA, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Dit geldt ook voor tijdens de uitvoering van de overeenkomst gemaakte beeld en geluidsopnames.
2. ER-NA is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. ER-NA zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van ER-NA aan derden geen mededeling doen over de aanpak van ER-NA, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.

1. ER-NA is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door ER-NA van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van taken in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen worden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat ER-NA voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
3. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin, dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.
4. ER-NA kan niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor de werkzaamheden van derden waarmee opdrachten worden uitgevoerd.

7. Forum bepaling en geschillen.

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen ER-NA en haar opdrachtgever(s) is Nederlands recht van overeenkomstige toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen ER-NA en een opdrachtgever kennis te nemen.
2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal (op aanvraag) verkrijgbaar.
3. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse tekst en betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.
4. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Wijhe, 2011